Rechten en plichten bij pacht

Vanouds was de provincie Fryslân een pachtprovincie bij uitstek, maar door de toch niet al te hoge rendementen zijn veel verpachte boerderijen en landerijen aan de pachter verkocht.

Sinds 1 september 2007 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de pacht. Zo is de pachtwet een onderdeel geworden van het Burgerlijk Wetboek. Naast aanpassing van de pachtprijzen, zijn tegelijkertijd een aantal wijzigingen doorgevoerd, m.n. op het gebied van de liberalisering van de pacht.

Zo zijn de pachtprijzen voor landerijen in Fryslân o.m. opgedeeld in twee regio’s, waarbij per 1 juli 2014 voor nieuwe pachtovereenkomsten een hoogst toelaatbare pachtprijs geldt van resp. 652,00 en 604,00 euro. Daarnaast kunnen voor reeds bestaande pachtovereenkomsten een pachtverlaging gerealiseerd worden van resp. 5 en 6%.16% en 1%.

Naast de reguliere pacht is er een systematiek van geliberaliseerde pacht van 6 jaar of korter (met o.m. vrije pachtprijzen) of voor 6 jaar en langer (met o.m. maximale pachtprijzen).

Het voorkeursrecht is sindsdien ook gewijzigd in die zin, dat een verpachter het gepachte niet meer eerst aan de pachter hoeft aan te bieden, mits hij de grond aan een veilige verpachter verkoopt.

Door regelmatige bijscholing blijft Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries de ontwikkelingen op de voet volgen, zodat zij u hierover goed kan informeren.

Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht. Het biedt in veel gevallen meer zekerheid dan pacht en omdat een erfpachtsrecht in het kadaster wordt ingeschreven, kan dit in een aantal gevallen meer zekerheid voor uw bedrijf bieden. Het recht als zodanig is in sommige gevallen te verkopen.

Tevens kan erfpacht mogelijk een oplossing betekenen voor o.m. bedrijfsuitbreiding en bedrijfsovername. Omdat partijen veel zelf mogen regelen, is het erg belangrijk, hoe een en ander wordt vastgelegd. Zaken die dan veel aandacht vragen in een erfpachtcontract zijn o.m.: de duur van de overeenkomst, de hoogte van de canon (=pachtsom bij erfpacht) en de periodieke aanpassing daarvan, de zakelijke lasten (wie betaalt wat), de rechten bij het einde van de erfpacht (verlenging van de overeenkomst of niet). Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries kan u hierbij van dienst zijn.