Wânswert, Wirdsterterp 2 (verkocht)

Veehouderijbedrijf bestaande uit een kop-hals-romp boerderij met twee ligboxstallen en verdere toebehoren en ruim 47 ha weiland.

Melkveehouderijbedrijf: Bestaande uit kop-hals-romp boerderij met ligboxenstal, jongveestal, werktuigberging, garage, erf, erfverharding, sleufsilo’s en verdere toebebehoren, Wirdsterterp 2 te Wânswert, groot 48.23.97 ha.

Omschrijving

Woongedeelte
Indeling:
“kop”: Entree met toilet en douche; trapopgang naar verdieping; opkamer met onderliggende molkenkelder;
“hals”: Woonkeuken, wasruimte/doorgang naar molkenkelder; kantoor;
“romp”: Doorgang naar bedrijfsgedeelte met cv-ketel (ca. 1998); hobbykamer; ruime slaapkamer; gang/hal met deur naar terras; badkamer met douche, bad, wastafel en toilet
Verdieping: 1e trapopgang met toegang naar slaapkamer; 2e trapopgang naar overloop met vlizotrap; drie slaapkamers; bergzolder te bereiken door middel van vlizotrap.

Bouwaard
Constructie woongedeelte: Steensmuren.
Vloeren: Deels hout, deels beton.
Verdiepingsvloer: Hout.
Centrale verwarming (beneden).
Isolatie: Deels isolerende beglazing (keuken); rest enkel glas.
Dak: Dakpanplaten.

Bedrijfsgedeelte schuur
Indeling: De romp is ingedeeld voor de huisvesting van grootvee, deels op roosters en deels vaste vloer voor groepshuisvesting en afkalfboxen.
Capaciteit: ca. 28 grootveeboxen en ca. 19 jongveeligplaatsen
Mestopslag (onder roostervloer, deels onder woongedeelte en terras): Geschat 260 m³.
Zolder met twee bulksilo’s.

Constructie bedrijfsgedeelte
Gevels: Steensmuren.
Vloeren: beton en roostervloer.
Dak: Golfplaten (overwegend asbesthoudend).

Ligboxenstal
Bouwjaar: 1995; afmeting: 20.80 x 48.40 meter.
Opbouw: Gevels opgetrokken van steen; voor- en achtergevel damwandprofielplaten; stalen spanten; golfplatendak; overkapte ventilatie; zijwanden met afsluitbaar ventilatiesysteem;
Inrichting: 3-rijig; ca. 105 st. grootveeboxen; 4 voerboxen + randapparatuur; roostervloer met ca. 1.350 m3 (geschat) mestopslag; (zelfsluitend) voerhek; tanklokaal met melktank (10.000 ltr.); kantoortje; melkstal met 2 x 8 zij aan zij Alfa Laval melkinstallatie met automatische afname, melkmeting en krachtvoervoorziening. Uitbreiding melkstal tot 2 x 10 mogelijk.

Jongveestal
Bouwjaar: 1970;  afmeting: 18 x 51 meter.
Opbouw: Gevels opgetrokken van halfsteeensmuren, ijzeren spanten; golfplatendak (asbesthoudend) met dichte nok.
Inrichting: 3-rijig; capaciteit: ca. 131 boxen van klein naar groot (een zijkant vernieuwde boxenafscheidingen in 2015);  roostervloer met ca. 800 m3 (geschat) mestopslag; voerhek; een zijkant (met oude boxafscheidigen) is niet in gebruik.

Werktuigberging
Bouwjaar: Begin 90-er jaren. Afmeting: 6 x 16 meter. Opgetrokken van stalen spanten met wanden van damwandprofielplaten, betonvloer en golfplatendak (asbesthoudend).

Ruwvoeropslag
Sleufsilo’s:
6 x 20 meter (2x).
6 x 15 meter (1x).
7 x 26 meter (1x).

Erf
– gierkolk, ca. 100 m3, met bovenliggende mestplaat
– erfverharding (beton)
– 5 voer- en 1 kunstmestsilo
– garage: 5 x 6 meter
– berging: 4 x 7 meter

Weiland
Grondsoort: Lichte tot zware kleigrond overgaand op een knipkleiondergrond met plaatselijk veel roestvlekken.
Alle percelen zijn gedraineerd. De percelen zijn deels eveneens begreppeld met brede akkers.
Ontsluiting naar kavel 11 en 12 via een brug (eigendom).

Kadastrale oppervlakte: 48.23.97 ha

Planologische bestemming
Conform  bestemmingsplan buitengebied, vastgesteld op 13 februari 2014.
Bestemming: Agrarisch met dubbelbestemming relief en kruinige percelenen (dls), archeologie (dls).
Zie ook: www.ruimtelijkeplannen.nl of nadere informatie verkrijgbaar op het gemeentehuis Ferwerderadiel, Hegebeintumerdyk 2, 9172 PJ Ferwert; tel. 0518-418888.

Milieuvergunning
Bij beschikking d.d. 25 april 2012: 125 melk- of kafkoeien, 100 st. vrouwelijk jongvee, 25 schapen en 2 paarden (zie bijlage)

Overige informatie en bijzonderheden
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch, gas (geen riolering).
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig.
Asbest: In het registergoed is asbest verwerkt, o.m. op dak schuur, jongveestal, werktuigberging. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen.
Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien.
Energielabel: Wordt aangevraagd.
Jachtrecht: Verhuurd .
Erfdienstbaarheden: Ten behoeve van perceel 353 (NUON-trafo) een verbod tot het verhardingen en beplanting boven  de kabels van en naar de trafo.
Ten behoeve van perceel 359 en ten laste van perceel 358 de erfdienstbaarheid van weg van –en naar de openbare weg.
Wandelpad: In het kader van de historische wandelpaden rondom Wânswert is het kavelpad door de huiskavel opengesteld als wandelpad. Eind 2016 zal de overeenkomst, welke is aangegaan met de provincie, opnieuw worden bezien (zie bijlage)
Overeenkomst ANLb: Periode: 1/1/16- 31/12/2021.
Op kavel 5 is het beheerspakket legselbeheer afgesloten voor een oppervlakte van 5.29.84 ha.
Vergoeding jaarlijks op basis van het aantal legsels.
Op de kavels 11 en 12 is het beheerspakket “grasland met rustperiode van 1 april – 1 juni”. Vergoeding voor de totale oppervalkte van 6.07.02 ha. Vergoeding op jaarbasis € 333,38 per ha. Via het Agrarisch Collectief Waadrâne, Teardwei 5, 9133 DJ Anjum (zie bijlage).
Monumentenwet: Perceel 356 is aangewezen als Monument op basis van het besluit monumentenwet 1988.
Betalingsrechten: De waarde van het betalingsrecht 2015 (basisbetaling + vergroeningsbetaling) (na kortingen) bedroeg € 449,74.
De waarde voor 2016 bedraagt € 307,24
Meerwaarde clausule windmolen met kettingbeding: Dit betreft de percelen 337 en 338 ten behoeve van de Staat (zie bijlage).
Lasten: De ruilverkavelingslasten bedragen € 5.015,95 per jaar met als eindjaar 2019.
Ganzengedooggebied: Het geheel ligt in een ganzengedooggebied. 

Eventuele overname posten
– dieselolietank (2015); 2.500 ltr
– aanwezig ruwvoer
– veestapel
– inventaris

Kosten
De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum.
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Bezichtiging: Uitsluitend op afspraak.
Prijs: Op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: In overleg.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.