Wetzens, Fellingswei 4 (verkocht)

Boerderij met twee ligboxstallen, erf, ondergrond en weiland. Eigen grond: 9.860 m².

Namens opdrachtgever Provinsje Fryslân te koop aangeboden:

De boerderij met twee ligboxstallen, erf, ondergrond en een perceeltje weiland aan de Fellingswei 4 onder Wetzens.

Adres: Fellingswei 
Huisnummer: 4
Postcode: 9122 CZ
Plaats: Wetzens
Provincie: Fryslân
Soort woning: Bestaande bouw 
Hoofd type: Boerderij met agrarische bedrijfsgebouwen,
Grond: Eigen grond 
Perceel opp.: 9.860 m2 
Oppervlakte woonkamer: ca. 22,3 m²
Inhoud woongedeelte: ca. 390 m³
Woonoppervlakte: ca. 170 m²
Aantal verdiepingen: 2 
Tot. aantal kamers: 8 
Aantal slaapkamers: 6

Omschrijving

Woongedeelte
Indeling:
Bijkeuken (ca. 10 m²); toilet met wastafel (ca. 1,1 m²); eenvoudige doucheruimte met wastafel (ca. 2,8 m²); kast met cv-ketel en gasmeter; woonkamer met watermeter (ca. 22,3 m²); keukenkamer (ca. 19,2 m²) met keuken met inbouwapparatuur (afzuigkap, losse vaatwasser, koelkast)  (ca. 22,3  m²); inpandige hal (ca. 8,8 m²).met open trap naar verdieping; slaapkamer (ca. 14,7 m²); 2e bijkeuken met wasmachine aansluiting (ca. 17,5 m²).
Verdieping: Overloop (ca. 6.4 m² en vijf slaapkamers w.v. een met inloopkast (resp. groot ca. 11,4 m², ca.  10,6 m², ca. 7,3 m², ca. 8,1  m2  en 7,5 m²); inloopkast.

Bedrijfsgedeelte
Schuur met voormalige Friese stalruimte. Deels betonvloeren deels onverhard (schuurgedeelte).
Totale oppervlakte: ca. 110 m².

Constructie woongedeelte
Steensmuren. 
Vloeren: Hout/beton.
Verdiepingsvloer: hout.
Plafonds: Gips.
Centrale verwarming.
Kozijnen (hout) met isolerende beglazing.
Goten: Kunststof.
Dak woongedeelte: Schilddak met pannen, beschoten kap.
Afmeting: ca. 100 m².

Constructie bedrijfsgedeelte
Steensmuren, betonnen vloer, houten gebinten met rietendak (matig) met aan de onderzijde dakplaten (asbesthoudend) en houten/steno zolder.

Bouwjaar: Oorspronkelijk omstreeks 1900.

Bijgebouwen
Ligboxenstal
Bouwjaar: ca. 1982.
Opbouw: Spouwmuren, roostervloer met onderliggende mestkelder, inhoud ca. 350 m³,  stalen spanten, golfplatendak (asbesthoudend) met lichtkap, topgevels golfplaten (asbesthoudend), roldeuren. Oppervlakte: ca. 550 m². Inrichting: 1 + 2 opstelling, ruimte voor ca. 60 gve, zelfsluitend voerhek, voormalige melkstal.

Jongveestal (verbonden met ligboxenstal)
Bouwjaar: ca. 1975.
Opbouw: Houten gevels (schroten) op stenen voet met roostervloer met onderliggende mestkelder, inhoud ca. 350 m3 met een voorput van ca. 100 m2, houten spanten ondersteund met stalen staanders, golfplatendak (asbesthoudend) met open nok, topgevels hout.
Oppervlakte: ca. 275 m².

Staat van onderhoud
Algemeen: Matig tot slecht. Er is veel achterstallig onderhoud.

Erf
– kleine gierkolk (5 m³)
– erfverharding (beton) (ca. 850 m²)
– kuilplaten (ca. 365 m²)
– sleufsilo’s (2x) (ca. 425 m²)
– kunstmestsilo, bulksilo
– erf en ondergrond (ca. 5.750 m²)
– overige grond (ca. 4.110 m²)
 
Planologische bestemming Wetzens
Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel van de gemeente Dongeradeel, welke is vastgesteld op 27 juni 2013. Volgens dit bestemmingsplan heeft onderhavig object de enkelbestemming Agrarisch, met gedeeltelijk de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologisch waardevol terrein en Waarde – Landschap: verkaveling, de functieaanduiding Specifieke vorm van agrarisch – Bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf en gedeeltelijk de gebiedsaanduiding Vrijwaringszone – Straalpad (zie bestemmingsplankaart bijlage).

Overige informatie en bijzonderheden:
(Nuts)voorzieningen: Water, elektrisch, gas.
Verontreiniging:  Als gevolg van een uitgevoerd grondonderzoek in 2010 is een plaatselijke bodemverontreiniging geconstateerd met minerale olie. Deze verontreiniging is in april 2010 gesaneerd (rapportage aanwezig). Voorzover aan de verkoper bekend zijn er verder geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig. 
Asbest: In het registergoed is relatiegf veel asbest verwerkt, o.m. op en onder het dak van ligboxenstallen, topgevels.  Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien. Asbestinventarisatierapport aanwezig.Onderzoeksplicht: De koper wordt nadrukkelijk gewezen op haar onderzoeksplicht omdat de huidige eigenaar niet de bewoner van het pand is geweest. Een artikel van deze strekking en een vrijwaring van de eigenaar wordt opgenomen in de koopovereenkomst.
Gebruik: Het is koper toegestaan de gebouwen te gebruiken overeenkostig de bestemming (d.i. agrarisch). 
Energielabel: Nieuw label wordt aangevraagd.
Jachtrecht: Indien aanwezig op het perceeltje weiland, dan verplicht koper zich dit recht te respecteren.
Lasten: De waterschapslasten bedragen voor 2016: € 234,16.
De herinrichtingsrente bedraagt  € 36,47. Eindjaar 2021.

Kosten 
De kosten op deze verkoop en op de levering in eigendom vallende komen voor rekening van de koper (zoals notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). Alle belastingen ter zake van het verkochte zijn voor rekening van de koper vanaf de transportdatum. 

Voorbehoud: De verkoop geschiedt onder voorbehoud goedkeuring provinsje Fryslân.
Vraagprijs: Verkocht onder voorbehoud.
Aanvaarding en betaling: In overleg.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen is koper verplicht om een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten van 10% van de koopsom.

Bezichtiging: Uitsluitend op afspraak.

Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen en afspraak tot bezichtiging uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.