Wirdum, Grienedyk 7 (verkocht)

Een modern veehouderijbedrijf, bestaande uit de woning met aangebouwde ligboxenstallen, loods, sleufsilo’s, erfverharding, kavelpad en diverse percelen weiland, Grienedyk 7 te Wirdum (Fr.), groot 83.19.20 ha.

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Een modern veehouderijbedrijf, bestaande uit de woning met aangebouwde ligboxenstallen, loods, sleufsilo’s, erfverharding, kavelpad en diverse percelen weiland, Grienedyk 7 te Wirdum (Fr.), groot 83.19.20 ha.

Omschrijving

Woning
Indeling:
Entree/hal met plavuizenvloer, meterkast, toilet met wastafel en trap naar verdieping; woonkeuken met erker en inbouwkeuken (1997) met vaatwasser, afzuigkap, combi-oven, inductie kookplaat en koelkast; houten vloer; woonkamer met “Tigchel Finoven” kachel en houten vloer; slaapkamer, bijkeuken met inloopdouche met vloerverwarming; berging (in voormalige garage);

Verdieping: Overloop met vlizotrap naar verdieping; badkamer met bad, wastafel en toilet; drie slaapkamers.
Bouwjaar: 1986.

Bouwaard: Spouwmuren met houten kozijnen met isolerende beglazing (uitzetraam enkel glas); dak gedekt met pannen met onderliggende dakplaten (geïsoleerd). De woning is onderheid.

Ligboxenstallen
Bouwjaar: 1986, uitgebreid in 1997.
Nieuwbouw stal: 2009.

Ligboxenstal I
Opbouw: kelder van betonblokken met roostervloer en mestputten onder looppad en boxen; gevels van betonelementen (hoogstwaarschijnlijk enigszins asbesthoudend) en topgevels damwandprofielplaten, schuifdeur en overheaddeur (elektrisch), houten spanten en dak van geïsoleerde (ca. 4 cm purisolatie) sandwichplaten

Uitbreiding: mestkelder van gestort beton, volledig onderkelderd.
Afmeting: ca. 27 x 68 meter.

Ligboxenstal II (in vaste verbinding met ligboxstal I)
Opbouw: mestkelder van gestort beton met roostervloer en volledig onderkelderd, stalen spanten (gegalvaniseerd), zijgevel voorzien van schermdoek (automatisch), topgevels damwandprofielplaten, 2 overheaddeuren (elektrisch).

Afmeting: ca. 24 x 52 meter.

Inrichting totaal
Tanklokaal met melktank (16.000 ltr.) en slootwaterpomp voor het vee; kantoortje, toilet, afkalfruimte, jongveeafdeling (afgeschermd) met 15 eenlingboxen en strohokken en 15 kalverboxen; 94 jongveeboxen; 174 grootveeboxen met deels waterbedden (deels in oude stal) en deels koematrassen, 5 voerboxen + randapparatuur, deels zelfsluitend voerkhek, open visgraatmelkstal 2 x 12 stand 600 met automatische afname apparatuur (Boumatic), uitbreiding mogelijk tot 2 x 16 stands; wachtruimte met opdrijfhek en in onderliggende machinekelder met melkwinningsapparatuur.

In oude stal: Bulksilo en zolder.

Totale mestopslag: ca. 4.000 m³.

Nog aan te passen
– led-verlichting in stal
– lichtinval in melkstal (nieuw kozijn)

Loods
Opbouw van ijzeren spanten met wanden van damwandprofielplaten, vloer verhard met deels beton en deels tegels, dak van sandwichpanelen.
Afmeting: ca. 18 x 40 meter.

Erf
– sleufsilo’s: 10 x 44 meter x 250 m (2x); 5 en 6 x 37 meter x 120 meter
– 3 kleine silo’s van ca. 5 x 9 meter x 120 (voor bijproducten)
– erfverharding met toegang naar kavelpad, lang ca. 640 meter

Verdeling ondergrond weiland
Ondergrond gebouwen en erf: ca. 1.25.00 ha
Weiland: ca. 81.94.20 ha

Weiland
Grondsoort: Zeekleigrond bestaand uit overwegend een kalkarme en kalkloze zware kleigrond met een matig humeuse bovengrond overgaand op een zware knipkleiondergrond.
Ca. 70 ha ligt rond de gebouwen en een kavel, groot 11.37.55 ha ligt ten noorden van Wirdum aan de weg ontsloten. Alle percelen zijn gedraineerd.

Planologie
Bestemmingsplan buitengebied Leeuwarden. Onherroepelijk vastgesteld op 23 april 2014.

Rond de bedrijfsopstallen:
Bestemming: Agrarisch
Dubbel bestemming: Deels archeologie 3

Bijzonderheden
Betalingsrechten 2017: Aantal: 90,11 st. Uitkering 2017 na kortingen: €36.092,67 (zie bijlage)
Mestvoorraad per 31/12/17: Dient te worden overgenomen.
Ruilverkavelingslasten: € 3.461,37 per jaar. Eindjaar 2023.
Waterschapslasten: € 72,52 / ha voor ongebouwd; € 544,72 (gebouwd 2017) 
Fosfaatreferentie per 2 juli 2015: De administratieve dieraantallen per 2 juli 2015 bedragen 55 stuks jongvee van 1 jaar en ouder, 55 stuks jongvee van 1 jaar en jonger en 152 melk- en kalfkoeien, omgerekend 8.222,9 kg  (bruto) fosfaat. Na korting (in verband met niet–grondgebondenheid) is dit 8.158 kg fosfaat.
Grondgebonden: 2017: Nee
Grondmonsters: Aanwezig. 
BTW: Het bedrijf zit in de BTW-regeling. De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37 van de Wet op de Omzetbelasting (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper met betrekking tot het BTW-regime overneemt cq. voortzet).
Silo’s: Kunstmest (1x) en krachtvoersilo’s (4x)
Verontreiniging: Voor zover aan de verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik door de koper of die geleid heeft of zou kunnen leiden tot een verplichting van sanering van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen en er zijn geen ondergrondse tanks aanwezig. 
Asbest: In het registergoed is asbest verwerkt, o.m. in de wandpanelen van een gedeelte van de ligboxenstal. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dient op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. 
Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien.
Nutsvoorzieningen: Gas, water, elektra.
Zakelijke lasten: Op enkele percelen is gevestigd een zakelijk recht van opstal voor het in eigendom hebben en houden van nutsvoorzieningen ten behoeve van de NV Nuon Infra Oost, gevestigd te Arnhem, ten behoeve van de BV Aktivabedrijf Enexis-Friesland BV gevestigd te Rosmalen en ten behoeve van de NV Gasunie, gevestigd te Groningen.
NB-vergunning: Op 26 augustus 2016 is er een NB-vergunning verleend voor het houden van categorie A1.100: 160; A3.100: 104; A4.100: 2 .
Derogatie: Wordt voor 2018 aangevraagd.
Jachtrecht: Verhuurd.
Energielabel: Wordt aangevraagd.
Milieuvergunning: Aanwezig.
Verplichting: Koper is verplicht om een waarborgsom te storten  bij de notaris of een bankgarantie te overleggen van 10% van de koopsom.
Overname: Het geheel is over te nemen als going-concern incl. veestapel, inventaris, machines en ruwvoer.
Overdrachtsbelasting: Voor zover van toepassing overname kettingbeding en doorschuiven sanctie terugbetaling overdrachtsbelasting in verband met het in stand houden van de 10 jaars termijn agrarisch gebruik.
Splitsing koopsom: Wordt voorbehouden aan verkoper.
Geliberaliseerde pacht: Van de totale oppervlakte kan ca. 11.37.55 ha in geliberaliseerde pacht worden verkregen voor de termijn van 6 jaar tegen een pachtprijs van € 1.250,00 per ha per jaar.
Tussentijdse aanpassing is mogelijk als gevolg van verhuur voor een aan te leggen “Zonnepark”, voor ca. 1.00.00 ha. Pachter verplicht zich hieraan mee werken en dan afstand te doen van dit pachtrecht voor ca. 1.00.00 ha.

Bezichtiging: Uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.

Deze beschrijving is met zorg samengesteld. Aan bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en wijzigingen blijven aan de opdrachtgever voorbehouden. Nadere inlichtingen uitsluitend via Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens, tel. 058-2574132.